Dokument‎ > ‎

Stadgar

Stadgar, Miljöpartiet de gröna i Örebro län
Antagna av årsmöte 2017-03-16 (uppdaterade efter kongressbeslut 2017)
Stadgarna finns som PDF längst ner på sidan.

§ 1 Föreningen
Föreningen, i dessa stadgar omnämnd partidistriktet, är en distriktsorganisation inom Miljöpartiet de gröna 
och lyder under dess stadgar. Partidistriktets verksamhetsområde omfattar det egna länet. Styrelsen har sitt säte i länets residensstad om inte årsstämman beslutar om en annan säteskommun. Partidistriktets namn bestäms av årsstämman och ska innehålla partiets namn och länets namn.

1.1 Föreningens namn är Miljöpartiet de gröna i Örebro län.

1.2 Styrelsen har sitt säte i Örebro.

§ 2 Ändamål

Partidistriktets ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde:
• främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och partidistriktets program och kongressens och distriktsstämmans beslut
• erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang

§ 3 Uppgift
Partidistriktets uppgift är att:
• bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet
• utveckla och samordna politiken inom landstinget/regionen
• nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhets-området
• samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i politiska frågor, särskilt sådana som berör flera kommuner i länet eller länet som helhet
• samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i organisationsfrågor, särskilt gällande valrörelser, medlemsintroduktion, utbildning samt organisations- och verksamhetsutveckling
• uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från landstinget/regionen

Partidistrikt som endast omfattar en kommun fullgör också en lokalavdelnings uppgifter.

§ 4 Medlemskap
Medlem i partidistriktet är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som tillhör en lokalavdelning inom distriktets verksamhetsområde.

§ 5 Distriktsstämma
Distriktsstämman är partidistriktets högsta beslutande organ.

Ombud
Distriktsstämman utgörs av valda ombud från de till partidistriktet hörande lokalavdelningarna samt ersättare för dessa. Varje lokalavdelning tilldelas två ombud. Därefter fördelas lika många ombud till, minus ett, mellan avdelningarna, i proportion till deras medlemsantal vid närmast föregående årsskifte.
Distriktsstämman får genom tillägg till dessa stadgar besluta om en annan fördelningsmetod än den nyss beskrivna. Fördelningen ska i så fall göras på ett sätt som beaktar lokalavdelningarnas medlemsantal och som gör att varje lokalavdelning tilldelas minst ett ombud och ingen enskild lokalavdelning tilldelas fler än hälften av ombuden.

5.1 Stämmans totala antal ombud ska vara två gånger antalet representerade kommuner, plus ett ombud per avslutat 70-tal medlemmar i distriktet, avrundat uppåt till närmaste udda heltal.

5.2 Ombuden fördelas med uddatalsmetoden mellan avdelningarna i proportion till deras medlemsantal upphöjt till 0,6, men ingen avdelning ska få färre än ett ombud per kommun inom avdelningen eller fler än hälften av ombuden.

5.3 Beräkningen av stämmans storlek och antalet ombud per avdelning ska baseras på de medlemsantal som riksorganisationen senast fastställt för fördelning av kongressombud.

5.4 Varje avdelning får två ersättare.

5.5 Vid lika jämförelsetal i ombudsfördelningen avgör lotten. Distriktsstyrelsen kan dock besluta att stämman ska utökas genom att den avdelning som förlorat en lottning får omvandla en ersättare till ett ombud.

5.6 Protokoll som styrker vilka som är valda till ombud och ersättare ska skickas till distriktet för att ombuden ska få rösträtt. Inskickat protokoll gäller tills dess att nytt protokoll skickas in.

5.7 Ombud och ersättare ska i protokollet vara numrerade och ha företräde att tjänstgöra i nummerföljd.

5.8 Ny omräkning av antalet ombud börjar gälla vid ordinarie årsstämmas öppnande.

5.9 Om en avdelning har en vakant ombuds- eller ersättarplats kan avdelningens ordförande, vice ordförande eller gruppledare, med företräde i den ordningen, tjänstgöra på den vakanta platsen.

5.10 Om ett ombud begär det ska en genomförd votering kvoteras geografiskt, utom när ärendet enligt dessa stadgar eller tillägg till dem ska avgöras med en sluten omröstning. Vid en geografiskt kvoterad omröstning räknas ombudens röster avdelningsvis, så att antalet röster från samma avdelning för samma förslag inte överstiger hälften av antalet röstberättigade. Om flera ombud från samma avdelning röstar på samma förslag, och tillsammans är fler än hälften av det totala antalet röstberättigade vid mötet, så ska deras röster kvoteras ned till det högsta antalet som inte är fler än hälften av antalet röstberättigade vid mötet.

Kallelse, handlingar och dagordning
Distriktsstämman sammanträder på kallelse av distriktsstyrelsen. Om en revisor, minst en tredjedel av lokalavdelningarna eller minst 10 % av medlemmarna begär det så ska distriktsstämman sammankallas. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Övriga stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast en vecka före mötet. På varje distriktsstämma ska minst följande punkter behandlas:
• Val av mötesfunktionärer
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av stämmans behöriga utlysande
• Fastställande av dagordning
• Propositioner från distriktsstyrelsen
• Motioner
• Övriga frågor

Om distriktsstämman sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor.

5.11 Kallelsen ska skickas till avdelningarnas ombud och ersättare senast två veckor före mötet.

Årsstämma
En distriktsstämma per år benämns ordinarie årsstämma. Denna ska hållas under februari, mars eller april. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Övriga stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Utöver de punkter som behandlas på varje distriktsstämma ska även minst följande punkter behandlas:
• Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
• Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse
• Fastställande av verksamhetsplan och budget
• Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek
• Val av distriktsordförande
• Val av distriktsstyrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning

Ledamot av distriktsstyrelsen som också är stämmoombud får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sig själv eller i val av revisor.
Extra årsstämma kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska behandlas på årsstämma. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet. På extra årsstämma behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler för distriktsstämma. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att en extra årsstämma alltid ska hållas vid en viss tidpunkt på året, och att denna stämma, i stället för den ordinarie årsstämman, ska behandla en eller flera av de punkter som räknats upp ovan.

5.12 Ordinarie årsstämma ska också behandla följande ärenden:
• Val av vice distriktsordförande
• Val av distriktskassör
• Val av riksvalberedare
• Val av revisorssuppleanter

5.13 En extra årsstämma ska hållas varje år i oktober eller november och benämnas höststämma. Denna ska behandla de punkter som behandlas på varje distriktsstämma, inklusive propositioner och motioner, samt följande punkter som annars skulle ha behandlats av den ordinarie årsstämman:
• Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år
• Val av valberedning

5.14 År före valår ska ordinarie årsstämma också behandla följande ärenden:
• Val av listvalberedning.

Mötesrättigheter

Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner.
Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.

5.15 Medlemmar i andra partidistrikt ska kunna styrka att de är medlemmar. Företrädare från riksorganisationen ska kunna styrka att de är utsända.

5.16 Medlemmar får delta i stämmor på distans om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare deltar på lika villkor. Den som deltar på distans ska anses vara närvarande vid mötet men har inte rösträtt i slutna omröstningar.

§ 6 Distriktsstyrelse
Sammansättning
Årsstämman väljer en styrelse bestående av minst sju personer, varav en eller två ordförande som väljs särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska väljas särskilt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer den finner behövligt.
Distriktsstyrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till distriktsstyrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i övrigt fullgöra de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet.

6.1 Distriktsordförande, vice distriktsordförande och distriktskassör väljs av ordinarie årsstämma och fyllnadsval kan göras av extra årsstämma eller höststämma. Distriktet ska bara ha en ordförande, en vice ordförande och en kassör.

6.2 När styrelsen utser funktionärer utanför sig ska den som huvudregel ge medlemmarna möjlighet att kandidera, och valberedningen ska bereda ärendet innan styrelsen fattar beslut. Undantag kan göras för uppdrag av mindre betydelse eller som endast löper över en kortare tid.

Uppgift
Distriktsstyrelsen är partidistriktets högsta beslutande organ mellan distriktsstämmorna. Dess uppgift är att:
• leda och utveckla partidistriktet och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av distriktsstämman fattade beslut
• sammankalla och förbereda distriktsstämman samt tillse att dess beslut verkställs och återrapporteras
• förvalta partidistriktets tillgångar
• utveckla, och till distriktsstämman föreslå förändringar i, partidistriktets politiska program
• besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa partidistriktets valplan, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana beslut ska fattas av distriktsstämman
• hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen
• hålla kontakt med lokalavdelningarna och deras ordförande
• samverka med riksorganisationen och partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i övrigt förse riksorganisationen med information om partidistriktets organisation och verksamhet
• förbereda och samordna partidistriktets deltagande i kongressen

6.3 Beslut om valplan samt valmanifest eller motsvarande fattas av distriktsstämman. Beslut om innehållet i enskilda kampanjer och liknande fattas av distriktsstyrelsen.

6.4 Bereda val av valberedning samt riksvalberedare.

Mötesrättigheter
Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i distriktsstyrelsen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i partidistriktet har närvarorätt på distriktsstyrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.
Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till distriktsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsstämman får besluta att dessa representanter istället ska vara fullvärdiga ledamöter av distriktsstyrelsen.

6.5 Representant för Grön Ungdom, Gröna Studenter eller Gröna Seniorer ska kunna styrka att de är utsedda.

6.6 Regionråd, riksdagsledamöter, distriktssekreterare och politiska sekreterare är ständigt adjungerade till denna med yttranderätt.

§ 7 Särskilda organ i vissa partidistrikt
Om partidistriktet omfattar mer än en riksdagsvalkrets får distriktsstämman inrätta representantskap och styrgrupper på valkretsnivå för hantering av frågor som endast rör valkretsen, såsom fastställande av valsedlar eller val till nationella partiorgan. Även andra uppgifter får delegeras till dessa organ. Sådana organ ska inrättas om en majoritet av lokalavdelningarna i riksdagsvalkretsen begär det. I riksdagsvalkretsar som omfattas av en enda lokalavdelning fyller denna avdelnings ordinarie organ motsvarande funktion.
I samband med inrättande av organ enligt första stycket fastställer distriktsstämman arbetsordningar som sedan får ändras av de inrättade organen. Vilka uppgifter som delegerats till organen ska anges i tillägg till dessa stadgar.

§ 8 Räkenskaper och revision
Partidistriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Distriktsstyrelsen ansvarar för att senast fyra veckor före ordinarie årsstämma överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning till revisorerna för granskning.
Årsstämman väljer minst två revisorer vars uppgift är att granska partidistriktets verksamhet och räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom partidistriktet samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna revisionsberättelse, inklusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till distriktsstämman senast en vecka före ordinarie årsstämma.

8.1 Ordinarie årsstämma väljer minst en och högst två revisorssuppleanter som har samma rättigheter som revisorerna och som träder in som revisor i fall vald revisor väljer att lämna sitt uppdrag.

§ 9 Valberedning
Årsstämman väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen ansvarar för att bereda årsstämmoval samt de övriga personval som distriktsstämman eller distriktsstyrelsen uppdrar åt den att bereda. Valberedningen ska, om inte särskilda skäl omöjliggör det, lämna sina förslag till distriktsstämman senast i samband med att övriga stämmohandlingar skickas ut.
Valet av valberedning bereds av distriktsstyrelsen, om inte årsstämman beslutar om en annan ordning.

9.1 Valberedningen ska även bereda alla val till uppdrag med mandatperiod, undantaget val av valberedare och riksvalberedare vilka bereds av styrelsen samt valsedlar till riksdags- och landstingsval vilka bereds av listvalberedningen.

9.2 Valberedningen ska även bereda alla val till förtroendeuppdrag som tillsätts av regionfullmäktige, utom sådana där endast fullmäktigeledamöter är valbara eller som är att betrakta som följduppdrag till ett annat uppdrag.

9.3 På årsstämman år före valår väljs en listvalberedning som har till uppgift att bereda förslag till valsedlar till riksdags- och landstingsval. Listvalberedningen består av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.

§ 10 Fullmäktigegrupp
Sammansättning
Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i länets landstings- eller regionfullmäktige som representerar Miljöpartiet de gröna samt de eventuella övriga landstings- eller regionförtroendevalda som enligt tillägg till dessa stadgar ska ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller motsvarande.

10.1 I fullmäktigegruppen ingår även ersättare i fullmäktige.

10.2 Distriktsstämman väljer gruppledare på förslag från fullmäktigegruppen.

Uppgift
Fullmäktigegruppens uppgift är:
• att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val
• att företräda partidistriktet utåt i landstings-/regionpolitiska frågor
• att, med utgångspunkt i partiets och partidistriktets program och beslut, självständigt fatta beslut i landstings-/regionpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där beslut ska fattas av distriktsstämman
• att upprätthålla en god kontakt med partidistriktet i övrigt, regelbundet närvara på distriktsstämmor och vid behov samråda med distriktsstyrelsen

Om partiet saknar representation i landstings-/regionfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens uppgifter av distriktsstyrelsen.

Mötesrättigheter
Distriktsordförande som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i partidistriktet har närvarorätt på fullmäktigegruppens möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.
Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till fullmäktigegruppen med yttrande- och förslagsrätt.

10.3 Om distriktsordföranden är förhindrad att delta i fullmäktigegruppen kan vice distriktsordförande träda in i dennes ställe.

Arbetsordning
Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga landstings- eller regionförtroendevaldas arbete, regleras i övrigt av en arbetsordning som fastställs av distriktsstyrelsen på förslag från fullmäktigegruppen.

§ 11 Allmänt om förtroendevalda
Alla interna uppdrag i partidistriktet har en mandatperiod på ett år, från årsstämma till årsstämma, om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar.
Vid alla personval ska partidistriktet vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Distriktsstämman får besluta om bindande regler i dessa avseenden, i ett enskilt fall eller generellt.
Ingen som är anställd av partidistriktet eller politiskt tillsatt tjänsteman på landstings-/regionnivå inom partidistriktets verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag. Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av styrelseledamot, valberedare och revisor.

11.1 Ingen får inneha samma interna uppdrag eller sitta i samma organ eller församling mer än tolv år i följd. Därefter krävs ett uppehåll på minst två år innan personen är valbar till det uppdraget igen.

§ 12 Beslut inom partidistriktet
Organ är beslutsmässiga om minst häften av de valda ledamöterna/ombuden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar eller tillägg till dem. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor där lotten avgör. Om särskild utsedd mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av lotten.
Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det begärs av någon röstberättigad.
Distriktsstämman antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett gäller kongressens valordning.
Fullmaktsröstning och liknande får inte förekomma.

§ 13 Medlemsomröstning
Distriktsstämman och distriktsstyrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän medlemsomröstning i en fråga, inklusive i personval. Distriktsstyrelsen ansvarar för att verkställa beslut om medlemsomröstning.

13.1 Om 20 % av medlemmarna skriftligen begär hos distriktsstyrelsen att en medlemsomröstning ska hållas i ett visst ärende så ska så ske. Namnunderskrifter på en sådan begäran ska vara daterade, och samtliga underskrifter som anmäls till styrelsen ska vara insamlade inom en period på fyra månader. Om en giltig begäran har inkommit så ska distriktsstyrelsen genomföra omröstningen inom tre månader. Styrelsen beslutar om slutgiltig formulering av fråga och svarsalternativ.

§ 14 Stadgeändring
Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna.
Distriktsstämman får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas sådana beslut med två tredjedels majoritet på en årsstämma eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsstämmor. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och ska anmälas till riksorganisationen för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den paragraf i normalstadgarna som de anknyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte anknyter till någon särskild befintlig paragraf.

§ 15 Upplösning
Partidistriktet kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie årsstämma, och efter godkännande av partistyrelsen. I kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar riksorganisationen.