Just nu

1925 april: nationell klimatkampanj #klimatoffensiv
_________________________

Styrelsemöten 2017
Med reservation för ändringar. Höstens datum är preliminära.
19 januari, 23 februari, 30 mars inställt, 20 april, 27 april 18.00-20.00, 8 juni, 31 augusti, 12 oktober, 23 november. 

Representantskap och stämmor 2017
Med reservation för ändringar. Fler representantskap kan tillkomma. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet.
Alla medlemmar är välkomna, men bara valda ombud har yttrande-, yrkande-, och rösträtt. Från och med årsmötet är representantskap ersatta av distriktsstämmor som fungerar i stort sett likadant som representantskapen. Tidigare årsmöte byts också ut och kommer heta årsstämma. Även där är det valda ombud som har rösträtt.
Tid: 18.00–21.00. Plats: Vasatorget 1, Örebro
Representantskap: 16 februari.
Distriktsstämma: 11 maj, 14 september, 26 oktober (höststämma, om årsmötet beslutar att vi i stadgarna ska ha höststämmor), 7 december.

Nätverksgrupper
Alla med kommunala eller regionala förtroendeuppdrag inom MP i länet är välkomna att ingå i någon av de tre nätverksgrupper som partidistriktet startat. Kick off för grupperna hölls 1 september men det går bra att gå med när som helst. Grupperna har dels en Facebook-grupp för snabb kontakt. Det finns också ett mappsystem i Google Drive där dokument kan läggas upp och delas.

Bakgrund: På representantskapet i maj 2015 beslutades att vi inom regionen ska starta upp tre olika nätverksgrupper. Dessa tre är Vård och omsorg, Skola och utbildning samt Samhällsbyggnad och miljö. Om behov uppstår i framtiden kan ytterligare nätverksgrupper eventuellt startas enligt samma modell. Syftet med nätverksgrupperna är att dela kunskap och information för att stärka våra förtroendevalda i kommunerna och i regionen samt att vara en tydlig plattform för feedback och diskussion bland miljöpartister med liknande förtroendeuppdrag.

Nätverksgrupperna är öppna för de förtroendevalda som har uppdrag inom respektive nämnd/område i sin kommun eller i Region Örebro län. Om en lokalavdelning saknar aktiv representation inom en viss nämnd/område så kan en förtroendevald med övergripande uppdrag, t.ex. i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, bjudas in till den nätverksgruppen så att alla kommuner har chans att finnas representerade i varje grupp. 

Hör av dig till malin.bjarnefors@mp.se om du vill ingå i en av grupperna. Grupperna har startats för att vi på ett enkelt sätt ska kunna dela med oss av kunskap mellan kommungränserna och för att vi ska kunna ta upp frågor och ställa dem direkt till andra inom samma politikområde. Grupperna bestämmer själva om de även vill träffas fysiskt. Alla bestämmer själva hur det egna engagemanget ser ut och det är medlemmarna i gruppen som styr gruppens innehåll.