Stämma

Mer information finns i inbjudan som skickas ut med mejl till alla medlemmar samt i kallelse som skickas med mejl till stämmans ombud och ersättare.

Stämmor 2019
Med reservation för ändringar. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. 
10 januari (extra årsstämma), 14 mars (ordinarie årsstämma), 25 april (inför kongress och EU-val), 19 september, 14 november (höststämma).

Mötesrättigheter och beslut
 Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
 Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Lokalavdelningarnas ombud och tjänstgörande ersättare har rösträtt. 
 Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt. 
 För att en stämma ska vara beslutsmässig behöver minst häften av de valda ombuden vara närvarande.