Stämma

25 april

Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro län är välkomna till distriktsstämma. Distriktsstämman är partidistriktets (MP Örebro läns) högsta beslutande organ. Distriktsstyrelsen bjuder in till stämma runt fyra till sex gånger per år. Under distriktsstämmorna fattas det viktiga beslut, men det är också ett sammanhang där vi samtalar och informerar varandra om aktuella frågor i våra respektive kommuner samt på region- och riksnivå.


Dag: torsdag 25 april.

Tid: 18.00. Planerad sluttid är senast klockan 21.00.

Plats: Miljöpartiets partilokal, Vasatorget 1 i Örebro.

Mer information: orebro-lan.medlem.mp.se/stamma.


Dagordning och handlingar

Länk till dagordning och handlingar (Google Drive) har skickats ut till alla medlemmar via mejl.

Handlingar läggs upp senast en vecka före mötet. Handlingar till ärendet om regional kulturplan ligger uppe nu.

Anmälan och rösträtt

Meddela gärna till partidistriktet om du kommer på stämman så vi vet ungefär hur många vi blir. Ombud måste meddela om de kommer eller inte så att vi vet att stämman blir beslutsmässig. Meddela även gärna eventuella kostallergier så att vi kan se till så att det finns fika som passar alla. Fikat är lakto-ovo-vegetariskt. Skriv "Anmälan stämma" i mejlets ämnesrad. Mejladress: orebrolan@mp.se.


Valda ombud från lokalavdelningarna har rösträtt. Vilka som är ombud ser du här: http://orebro-lan.medlem.mp.se/stamma. Alla medlemmar är välkomna att delta i samtalen.


Anmäl övriga frågor så snart som möjligt, för bästa hantering på stämman. Det går också bra att anmäla övriga frågor vid stämmans början.


Ärenden

Dialog med lokalavdelningarna

Ombud och medlemmar från distriktets avdelningar samtalar om kommun-, region- och rikspolitik. Distriktsordförande informerar från distriktsstyrelsen. Diskussion om hur vi tillsammans kan driva kommungemensamma politiska frågor, exempelvis kring Vättern (dricksvatten, gruvetablering, försvarets övningar) och andra exempel från lokalavdelningarna.


Riksdagsledamot Jonas Eriksson, regionråd Mats Gunnarsson och regionfullmäktigegruppens gruppledare Monika Aune deltar.


Kongress

Under stämman ges det tillfälle för stämmoombud och medlemmar att diskutera kongressmotioner och andra frågor med kongressombuden. Information och handlingar finns på Engagera dig-sajten (https://engagera.mp.se/kunskap/kunskapsbank/evenemangkongress). På medlemswebben (http://orebro-lan.medlem.mp.se/kongress) finns lista på vilka som är distriktets ombud till årets kongress. I år hålls kongressen i Örebro i början av maj.

Vet du redan nu vilka motioner eller andra kongressbeslut du skulle lyfta för samtal under stämman? Skicka i så fall gärna ett mejl till orebrolan@mp.se så kan styrelsen och kongressgruppen förbereda inför stämman.


Kongressgruppen deltar.


Regional kulturplan, beslut om remissvar

Region Örebro län har remitterat Regional kulturplan till föreningar och organisationer i länet. Regionkansliet har formulerat ett svar från partidistriktet som lokalavdelningar och ombud får lämna synpunkter på. Eventuella ändringsyrkanden mejlas till orebrolan@mp.se senast söndag 21 april. Remissversion och förslag till remissvar finns bland mötet handlingar (se länk ovan).


Monika Aune, 2:e vice ordförande i  Kultur- och fritidsnämnden deltar.


Val till EU-parlamentet

Information från partidistrikt och lokalavdelningar om valkampanjen. Vi kommer även prata om de nya digitala verktygen e-postinsamling och samtalsrapportering, vilka partiet kommer använda inför valet.


Vår regionala EU-kandidat Katarina Folkeson och distriktets valsamordnare Malin Bjarnefors deltar.


Med vänliga hälsningar,

DISTRIKTSSTYRELSEN

orebrolan@mp.seStämmoombud
• Askersund: Ombud: Tord Helgesson. Ersättare: 1 Ingrid Fries Hansson, 2 vakant.
• Degerfors: Ombud: 1 Björn Nordenhaag. Ersättare: 1 Sofie Nordenhaag Law, 2 vakant.
• Hallsberg: Ombud: 1 Andreas Tranderyd, 2 Markus Eriksson Nordqvist. Ersättare: 1 Lotta Öhlund, 2 vakant.
• Karlskoga: Ombud: 1 Daniel Ekelund, 2 Bodil Lennartsdotter Eriksson. Ersättare: 1 Ann Myhrman Lager, 
2 Marketta Loiske
• Kumla: Ombud: 1 Ulrika Svärd, 2 Lars Axelsson. Ersättare: 1 Emanuel Lilja, 2 vakant.
• Laxå: Ombud: 1 Sara Pettersson. Ersättare: 1 Linda-Mari Hartman, 2 vakant.
• Lekeberg: Ombud: 1 Pia Frohman, 2 Gösta Persson. Ersättare: 1 vakantvakant.
• Lindesberg: Ombud: 1 Agneta Nilsdotter, 2 Stefan Andersson, 3 Inger Griberg. Ersättare: 1 Marita Haraldson, 2 vakant.
• Ljusnarsberg: Ombud: 1 Ronnie Edvardsson, 2 Natalie Peart. Ersättare: 1 Kevin Peart, 2 Monica Rantamäki.
• Nora: Ombud: 1 Jasmine Ivarsson, 2 Monika Aune. Ersättare: Jan Larsson, Jonatan Sandberg.
• Örebro: Ombud: 1 Johan Eliasson, 2 Jonas Jernberg, 3 Elin Gillberg, 4 Marcus Willén Ode, 5 Maria Sääf, 6 Niclas Persson, 7 Sara Bronner, 8 Sten Lang, 9 Stina Ståhl. Ersättare: 1 Muhammed Tariq, 2 Ewa Ottonius.

Antal stämmoombud från och med ordinarie årsstämma 14 mars
Inom parentes står nuvarande antal ombud. Alla avdelningar har två ersättare.
Askersund: 1 (2), Degerfors: 1 (1), Hallsberg: 2 (1), Karlskoga: 2 (2), Kumla: 2 (2), Laxå: 1 (1), Lekeberg: 2 (1), Lindesberg: 3 (3), Ljusnarsberg: 2 (2), Nora: 2 (2), Örebro: 9 (8). Sammanlagt: 27 (25).

Stämmor 2019
Med reservation för ändringar. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. 
10 januari (extra årsstämma), 14 mars (ordinarie årsstämma), 25 april (inför kongress och EU-val), 19 september, 14 november (höststämma).

Mötesrättigheter och beslut
 Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
 Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Lokalavdelningarnas ombud och tjänstgörande ersättare har rösträtt. 
 Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt. 
 För att en stämma ska vara beslutsmässig behöver minst häften av de valda ombuden vara närvarande.