Stämma

11 maj
I och med nya stadgar har vi inte längre representantskap utan istället distriktsstämmor. Upplägget är i stort sett detsamma, det vill säga att lokalavdelningarna deltar med valda ombud och eventuella ersättare. På orebro-lan.medlem.mp.se/stamma ser du vilka distriktet har fått information om är ombud och ersättare. Kontakta Malin om något är felaktigt.
Dag: torsdag 11 maj
Tid: 18.00‒21.00
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro
Anmälan: Som ombud är det bra om du meddelar så snart du vet om du kan delta eller inte så att vi vet att kallelsen har kommit fram. Se gärna till att alla ombud och ersättare i din avdelning har fått kallelsen. Meddela även om du är allergisk eller av andra anledningar har kostönskemål så att vi kan se till att det finns fika som passar dig. Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se.
Reseersättning: Kom ihåg att du som är ombud eller tjänstgörande ersättare kan få ersättning för resekostnad till och från stämman. Reseräkningsblankett finns här: http://orebro-lan.medlem.mp.se/dokument. Blanketten lämnas eller skickas till distriktskansliet. Kom ihåg att skicka med eventuella kvitton.
Mer information: medlemswebben, orebro-lan.medlem.mp.se/stamma.
Frågor: Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se, 076-551 35 47.
Förslag till dagordning.

Ärenden:
➧ Regionala utvecklingsstrategin
Föredragande: Niclas Persson, styrelseledamot.

Miljöpartiet i Örebro län har möjlighet att, precis som alla andra, svara på Region Örebro läns remiss gällande regional utvecklingsstrategi. 

Bakgrund: Alla regioner ska ha en aktuell regional utvecklingsstrategi som knyter an till ”Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020”. Nuvarande utvecklingsstrategi är från 2010, har etappmål till 2015 och svarar inte helt upp mot den nya nationella strategin. Därför är det dags att ta fram en ny.
Syfte och innehåll: Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut hur Region Örebro län, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhället tillsammans vill möta vår regions utmaningar och utveckla vårt län.
Mer information: www.regionorebrolan.se/rus. Remisstiden sträcker sig till 15 maj. Efter remissperioden utarbetas en ny version av strategin, som sedan kommer att behandlas av regionstyrelsen och beslutas av regionfullmäktige under 2017.

På de här mötet presenterar styrelsen förslag till remissvar. Stämman har möjlighet att komma med inspel och därefter arbetar styrelsen om sitt svar innan det skickas in till Region Örebro län. Styrelsens förslag till remissvar.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman

att styrelsen skriver om remissvaret utifrån inkomna synpunkter innan remissvaret skickas in till Region Örebro län.➧ Vättervatten
Föredragande: Sara Richert, kommunalråd Örebro kommun.

Deltagande kommuner i projektet Vättervatten är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen. Nu har ett förslag till gemensam bolagsbildning skickats ut för godkännande till de åtta deltagande kommunerna. Sedan startar en formell process med bolagsbildning och att ansöka om tillstånd. Det kommer att krävas miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Därefter ska tunnlar, vattenverk och ledningar byggas och driftsättas. Läs mer om projektet: http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenplanering/vatternvattenprojektet/Pages/default.aspx.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman

att Miljöpartiet de gröna i Örebro län ställer sig bakom Vättervattenprojektet.➧ Kongress
Föredragande: Jesper Räftegård, kongressgruppens sammankallande.

Partidistriktet valde på årsmötet en kongressgrupp bestående av 18 personer från länets lokalavdelningar. Dessa personer ska företräda lokalavdelningarna i arbetet inför kongressen och under kongressen. I år äger kongressen rum i Linköping 26–28 maj. Se vilka som ingår i kongressgruppen på http://orebro-lan.medlem.mp.se/kongress.

På det här mötet informerar kongressgruppen kort om sitt arbete.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman

att lägga informationen till handlingarna.
Stämmoombud
• Askersund: Ombud: Tord Helgesson, Ingrid Fries Hansson, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
• Degerfors: Ombud: 1 Björn Nordenhaag. Ersättare: 1 Charlotte Silverhjelm, 2 Sofie Nordenhaag Law.
• Hallsberg: Ombud: Linda Eng, Lotta Öhlund. Ersättare: Andreas Tranderyd, vakant.
• Karlskoga: Ombud: Daniel Ekelund, Ann Myhrman Lager. Ersättare: vakant, vakant.
• Kumla: Ombud: Carina Riberg, Britt Eklöf. Ersättare: vakant, vakant.
• Laxå: Ombud: Sara Pettersson. Ersättare: Linda-Mari Hartman, vakant.
• Lekeberg: Ombud: Pia Frohman, Gösta Persson. Ersättare: vakant, vakant.
• Lindesberg: Ombud: Agneta Nilsdotter, Marita Haraldson, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
• Ljusnarsberg: Ombud: 1 Ronnie Edvardsson, 2 Natalie Peart. Ersättare: 1 Kevin Peart, 2 Monica Rantamäki.
• Nora: Ombud: Jasmine Ivarsson, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
• Örebro: Ombud: 1 Lea Strandberg, 2 Niclas Persson, 3 Maria Sääf, 4 Sten Lang, 5 Anneli Weiner, 6 Jesper Räftegård, 7 vakant, 8 vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.


Stämmor 2017
Med reservation för ändringar. Fler stämmor kan tillkomma. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. Plats: Vasatorget 1, Örebro
Kommande datum: 11 maj, 14 september, 26 oktober (höststämma), 7 december.

Mötesrättigheter
Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.