Stämma

Höststämma 26 oktober

Dag: torsdag 26 oktober

Tid: 18.00‒21.00

Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro

Anmälan: Som ombud är det bra om du meddelar så snart du vet om du kan delta eller inte så att vi vet att kallelsen har kommit fram. Se gärna till att alla ombud och ersättare i din avdelning har fått kallelsen. På orebro-lan.medlem.mp.se/stamma ser du vilka distriktet har fått information om är ombud och ersättare. Kontakta Malin om något är felaktigt. Meddela även om du är allergisk eller av andra anledningar har kostönskemål så att vi kan se till att det finns fika som passar dig. Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors.

Reseersättning: Kom ihåg att du som är ombud eller tjänstgörande ersättare kan få ersättning för resekostnad till och från stämman. Reseräkningsblankett finns här: http://orebro-lan.medlem.mp.se/dokument. Blanketten lämnas eller skickas till distriktskansliet. Kom ihåg att skicka med eventuella kvitton.

Mer information: Medlemswebben, orebro-lan.medlem.mp.se/stamma. Handlingar med förslag till beslut hittar du som PDF:er nedan. Några av propositionerna rör ändringar i nomineringsprocessreglerna. Därför finns de av årsmötet antagna reglerna också bilagda nedan.

 

Vad är höststämman: I och med införandet av distriktets nya stadgar (årsmötet 2017) infördes en höststämma. Höststämman är en extra årsstämma där några beslut som tidigare fattats på våren ska fattas. Det som enligt stadgarna ska beslutas på höststämman är verksamhetsplan och budget för nästa år samt val av valberedare. I övrigt kan ärenden som brukar hanteras på en distriktsstämma tas upp. Precis som på de vanliga distriktsstämmorna är det valda ombud och tjänstgörande ersättare som har rösträtt. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Frågor: Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se, 079-076 93 32.

Ärenden:

Information: kongressbeslut om ändring av stadgar

Föredragande: Andreas Tranderyd, distriktsordförande.

Kongressen 2017 beslutade om en ändring i normalstadgarna för partidistrikt. § 1 ändras på så vis att det sist i första meningen ("Föreningen, i dessa stadgar omnämnd partidistriktet, är en distriktsorganisation inom Miljöpartiet de gröna.”) läggs till ”och lyder under dess stadgar”. Distriktets stadgar är med anledning av det uppdaterade.

 

Förslag och/eller information från valberedningen

Föredragande: Camilla Hansén, valberedningens sammankallande.

Eventuella förslag till beslut från valberedningen presenteras inför mötet.


Proposition: Buggfixar i nomineringsreglerna

Föredragande: Andreas Tranderyd, distriktsordförande.


Proposition: Antalet valbara platser i landstingsvalet 

Föredragande: Andreas Tranderyd, distriktsordförande.


Proposition: Listvalberedarnas möjlighet att kandidera

Föredragande: Andreas Tranderyd, distriktsordförande.


Proposition: Val av regionrådskandidater

Föredragande: Andreas Tranderyd, distriktsordförande.

 

Proposition: Verksamhetsplan 2018

Föredragande: Andreas Tranderyd, distriktsordförande.

Nästa års verksamhetsplan präglas till stor del av valet och det som är valrelaterat kommer till stor del att rymmas inom valplanen. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 skickas ut två veckor innan höststämman.

 

Proposition: Budget 2018

Föredragande: Daniel Ekelund, kassör.

De kostnader partidistriktet kommer ha under 2018 är till stor del valrelaterade. Eftersom valfonden ska upplösas är 2018 års budgetram betydligt större än icke-valår. Anledningen till att beslut om budget fattas på höststämman är för att distriktet ska ha en budget att förhålla sig till i början av året. Tidigare har beslut fattats när i fjärdedel av året har gått. Styrelsens förslag till budget för 2018 skickas ut två veckor innan höststämman.

 

Proposition: Valplan och valbudget

Föredragande: Daniel Ekelund och Monika Aune.

Beslut om fastställande av valplan och valbudget. Styrelsens förslag skickas ut två veckor innan höststämman.


Val av valberedare

Föredragande: Andreas Tranderyd, distriktsordförande.

Det är styrelsen som enligt stadgarna bereder valet av valberedning. Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av minst tre personer varav en är sammankallande. Mandattiden är ett år och sträcker sig fram till höststämman 2018. Förslag till beslut skickas ut två veckor innan höststämman.

 

Information från listvalberedningen

Föredragande: Jesper Räftegård, listvalberedningens sammankallande.

Information om listvalberedningens arbete.

 

 Stämmoombud

• Askersund: Ombud: Tord Helgesson, Ingrid Fries Hansson, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
• Degerfors: Ombud: 1 Björn Nordenhaag. Ersättare: 1 Sofie Nordenhaag Law, 2 vakant.
• Hallsberg: Ombud: Linda Eng, Lotta Öhlund. Ersättare: Andreas Tranderyd, vakant.
• Karlskoga: Ombud: Daniel Ekelund, Ann Myhrman Lager. Ersättare: vakant, vakant.
• Kumla: Ombud: Carina Riberg, Britt Eklöf. Ersättare: vakant, vakant.
• Laxå: Ombud: Sara Pettersson. Ersättare: Linda-Mari Hartman, vakant.
• Lekeberg: Ombud: Pia Frohman, Gösta Persson. Ersättare: vakant, vakant.
• Lindesberg: Ombud: 1 Agneta Nilsdotter, 2 Marita Haraldson, 3 Maria Berdén Evertsson. Ersättare: 1 Inger Griberg, 2 vakant.
• Ljusnarsberg: Ombud: 1 Ronnie Edvardsson, 2 Natalie Peart. Ersättare: 1 Kevin Peart, 2 Monica Rantamäki.
• Nora: Ombud: Jasmine Ivarsson, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
• Örebro: Ombud: 1 Lea Strandberg, 2 Niclas Persson, 3 Maria Sääf, 4 Sten Lang, 5 Anneli Weiner, 6 Jesper Räftegård, 7 vakant, 8 vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.


Stämmor 2017
Med reservation för ändringar. Fler stämmor kan tillkomma. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. Plats: Vasatorget 1, Örebro
Kommande datum: 11 maj, 14 september, 26 oktober (höststämma), 7 december.

Mötesrättigheter
Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt. 

__________
Bilagor
Proposition - Projektplan val 2018 - Förslaget till projektplan: uppdaterad version 2017-10-16
Ċ
Malin Bjarnefors,
12 okt. 2017 07:23
Ċ
Malin Bjarnefors,
12 okt. 2017 08:04
Ċ
Malin Bjarnefors,
12 okt. 2017 07:23
Ċ
Malin Bjarnefors,
12 okt. 2017 07:23
Ċ
Malin Bjarnefors,
16 okt. 2017 05:53
Ċ
Malin Bjarnefors,
12 okt. 2017 07:23
Ċ
Malin Bjarnefors,
12 okt. 2017 07:47