Stämma

Nästa stämma: årsstämma 15 mars

Tid: 18.00. Beräknad sluttid är senast 21.00.

Plats: Bangatan 7 i Fjugesta (Lekebergs kommunhus)


Anmälan: Som ombud är det bra om du meddelar så snart du vet om du kan delta eller inte så att vi vet att kallelsen har kommit fram. Se gärna till att alla ombud och ersättare i din avdelning har fått kallelsen. På orebro-lan.medlem.mp.se/stamma ser du vilka distriktet har fått information om är ombud och ersättare. Kontakta Malin om något är felaktigt. Meddela även om du är allergisk eller av andra anledningar har kostönskemål så att vi kan se till att det finns fika som passar dig. Kontakta distriktssekreterare Malin Bjarnefors.

Reseersättning: Kom ihåg att du som är ombud eller tjänstgörande ersättare kan få ersättning för resekostnad till och från stämman. Reseräkningsblankett finns här: http://orebro-lan.medlem.mp.se/dokument. Blanketten lämnas eller skickas till distriktskansliet. Kom ihåg att skicka med eventuella kvitton.

Mer information och förslag till beslut: Medlemswebben, orebro-lan.medlem.mp.se/stamma.

 

Frågor: Kontakta distriktssekreterare Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se, 079-076 93 32.


Ärendelista

§ Mötets öppnande

§ Val av mötesfunktionärer

§ Fastställande av röstlängd

§ Fastställande av stämmans behöriga utlysande

§ Fastställande av dagordning

§ Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

§ Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse

§ Revisorernas berättelse

§ Fastställande av resultat- och balansräkning

§ Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

§ Propositioner från distriktsstyrelsen

§ Motioner

§ Fastställande av distriktsstyrelsens och revisionens storlek

§ Val av distriktsstyrelse

§ Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ Val av riksvalberedare

§ Val av jämställdhets- och mångfaldsambassadörer

§ Fyllnadsval

§ Valinformation

§ Övriga frågor

§ Mötets avslutande Stämmoombud (från och med årsstämman 2018)
• Askersund: Ombud: Tord Helgesson (orberga@gmail.com), Ingrid Fries Hansson (ingrid.fries-hansson@mp.se), vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Degerfors: Ombud: 1 Björn Nordenhaag (bjorn.nordenhaag@degerfors.se). Ersättare: 1 Sofie Nordenhaag Law (sofie.nordenhaag.law@mp.se), 2 vakant.
• Hallsberg: Ombud: 1 Andreas Tranderyd (andreas.tranderyd@mp.se). Ersättare: 1 Lotta Öhlund (lotta.ohlund@mp.se), 2 Linda Eng.
• Karlskoga: Ombud: Daniel Ekelund (daniel.ekelund@mp.se), Ann Myhrman Lager (
ann.myhrmanlager@gmail.com). Ersättare: 1 vakant, 2 vakant
• Kumla: Ombud: Carina Riberg (carina.riberg@mp.se), Britt Eklöf (britteklof00@gmail.com). Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Laxå: Ombud: 1 Sara Pettersson (sara.furuvagen@gmail.com). Ersättare: 1 Linda-Mari Hartman, 2 vakant.
• Lekeberg: Ombud: Pia Frohman (pia.frohman@mp.se) eller Gösta Persson (gosta.knutstorp@telia.com). Ersättare: 1 Pia Frohman eller Gösta Persson, 2 vakant.
• Lindesberg: Ombud: 1 Agneta Nilsdotter (agneta.nilsdotter@lindesberg.se), 2 Marita Haraldson (marita.haraldson@telia.com), 3 Maria Berdén Evertsson (maria.berden@telia.com). Ersättare: 1 Inger Griberg (ingergriberg@telia.com), 2 vakant.
• Ljusnarsberg: Ombud: 1 Ronnie Edvardsson, 2 Natalie Peart (peart.emmanatalie@gmail.com). Ersättare: 1 Kevin Peart (kpeart78@hotmail.com), 2 Monica Rantamäki.
• Nora: Ombud: 1 Jasmine Ivarsson (jasmine.ivarsson@mp.se), 2 Monika Aune (monika.aune@mp.se). Ersättare: Jan Larsson, Jonatan Sandberg.
• Örebro: Ombud: 1 Lea Strandberg (lea.strandberg@mp.se), 2 Niclas Persson (niclas.persson@mp.se), 3 Maria Sääf (maria.saaf@mail.com), 4 Sten Lang (sten.lang@orebro.se), 5 Anneli Weiner (anneli.weiner@mp.se), 6 Tomas Dahlberg (tomas.dahlberg@gmail.com), 7 vakant, 8 vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 Jesper Räftegård (jesper.raftegard@mp.se).

Stämmor 2018
Med reservation för ändringar. Fler stämmor kan tillkomma. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. 
25 januari (stämma och valkonferens), 15 mars (årsstämma), 3 maj (valmanifest m.m.), 13 september (efter valet), 25 oktober (höststämma), 6 december (julavslutning). 

Mötesrättigheter
Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.